ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ

Γιώργος Ξυδόπουλος

Abstract


In this paper I discuss issues pertaining to single locality dialectal dictionaries and I adopt a set of principles that are applicable to the macrostructure and microstructure of these small-scale dictionaries. Furthermore, I critically examine the structure and content of two dialectal dictionaries of the area of Megara (Attica, Greece) by M. Benardis and by A. Syrkou and make a series of metalexicographical comments based on the principles I adopted earlier.

Keywords


linguistics

Full Text: PDF HTML

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών