Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Μαρία Κολιοπούλου

Abstract


This paper provides a morphological analysis of the word-formation process of compounding in the linguistic variety of Megara, based on the theoretical framework introduced by Ralli (2005, 2007) for the analysis of Standard Modern Greek compounds. The analysis of the main lexical categories (nouns, adjectives, verbs) has shown the large variety of all kinds of compounds in this dialect. There are two types of structures; the first is based on the internal relation of constituents and the second on the notion of headedness. The internal relation of constituents is revealed to be of dependency or coordinative type, although the latter is not very productive. Endocentric and exocentric compounds are both productive. Finally, the structure of synthetic compounds proves that the boundaries between compounding and derivation are not clear.

Keywords


linguistics

Full Text: PDF HTML

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών