Μορφολογική Ποικιλία στην Κοινή Νεοελληνική και τις διαλέκτους

Αγγελική Ράλλη

Abstract


Στην εργασία διερευνάται το φαινόμενο της ποικιλίας στη μορφολογία της Κοινής Νέας Ελληνικής και μερικών από τις πλέον χαρακτηριστικές διαλέκτους της, όπως είναι τα Αϊβαλιώτικα, τα Λεσβιακά, τα Καππαδοκικά, τα Κυπριακά και τα Κατωιταλιώτικα. Μελετώνται οι τομείς της παραγωγής, της σύνθεσης και της κλίσης και εξετάζονται παράγοντες ενδογενείς και εξωγενείς, όπως για παράδειγμα η γλωσσική επαφή, που προκαλούν ή που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν την εμφάνιση ποικιλίας. Αποδεικνύεται ότι η ποικιλία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μιας ζωντανής γλώσσας η οποία υπόκειται στο φυσικό νόμο της εξέλιξης και αλλαγής.

Keywords


ποικιλία; μορφολογία; κλίση; παραγωγή; σύνθεση; γλωσσική επαφή

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών