Από την ιστορία των βορείων ιδιωμάτων: η γραμματική του Γ. Ρουσιάδη (1834)

Ιώ Μανωλέσσου

Abstract


This paper gives a short overview of the available written sources (19th c. and earlier) for the diachronic investigation of northern dialects: a) texts written in a northern dialect and b) linguistic descriptions of northern dialects. It also publishes, for the first time, the earliest full linguistic description of a northern dialect, that of the variety of Kozani, included in G. Roussiades’ Praktische Grammatik der neuhellenischen Sprache (1834).

Keywords


βόρεια ιδιώματα; γραμματική; ιστορική διαλεκτολογία

Full Text: HTML PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών