Η σχέση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην αλλαγή του ρηματικού κλιτικού συστήματος της Griko

Νίκος Κουτσούκος

Abstract


In this paper, I examine inter-paradigmatic levelling in Griko. I present the inflectional classes in the dialect and argue that there is a tendency for elimination of the inflectional paradigms since verbs of inflectional class 2 change in favour of the most productive inflectional class 1. I focus on the factors which may cause this morphological change. I present the endogenous (language-internal) and exogenous (language-external) factors which may trigger paradigmatic levelling in Griko and argue that since there is no robust evidence that only external factors can be responsible for this type of change, we can safely argue that both endogenous and exogenous factors may be the cause for this type of change.

Keywords


μεταπλασμός; κλιτικές τάξεις; Griko; ενδογενείς παράγοντες; γλωσσική επαφή

Full Text: HTML PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών